Kansallinen Radiotutkimus

Sanastoa

Aikablokki

Jokin kellonajoista määritelty aikaväli - yleensä 15 minuutin kerrannainen. Radiotoimialalla yleisimpiä blokkeja ovat 3 tunnin ja 4 tunnin myynti- ja ohjelmablokit.

Aineisto

Tutkimusviikoista koottu kuuntelupäiväkirja-aineisto. Aineisto voi olla esimerkiksi ajalta maaliskuu – toukokuu, jolloin aineisto on kerätty ko. aikana.

Audio Planner

Telmar Ltd:n suunnittelu- ja optimointiohjelmisto radiokampanjoille.

Average Frequency

Keskimääräinen toisto eli OTH.

Bruttotavoittavuus

Kampanjan saavuttamat kokonaiskontaktit. Bruttotavoittavuus voidaan ilmaista mainoksien kuulleiden yleisöjen summana, tuhansina kontakteina, jolloin selkokielinen ilmaisu kuuluu ”kuultujen mainoskertojen lukumäärä”. Tai se voidaan ilmaista mainosten tavoittavuusprosenttien summana (= GRP). Kyseessä ei ole siis nettotavoittavuus.

CPT

Cost Per Thousand. Tunnusluku, joka radiossa tarkoittaa hintaa per tuhat kuultua mainosta, ei hinta per tuhat kuulijaa. Kyseinen tunnusluku lasketaan yleensä aina 30 sekunnin pituisen mainoksen hinnan mukaan. CPT voi myös olla tapa, jolla kanava ilmoittaa mainosaikansa hinnan.

Crosstab

Ristiintaulukointiohjelmisto, jolla radiokanava voi tehdä analyysiä radionkuunteluaineistostaan. Telmar Ltd:n ohjelmisto.

Estimaatti

Tällä sanalla tarkoitetaan yleensä jonkin väestöryhmän, kohderyhmän tai tunnusluvun arvioitua, estimoitua, kokoa tuhansina eri henkilöinä.

FM

Suomessa käytössä oleva (modulointi)tekniikka ULA-aaltoalueen radiolähetyksiä varten (Frequency Modulation).

GRP

Gross Rating Point. Bruttotavoittavuus ilmaistuna mainosten tavoittavuusprosenttien summana. Voi kasvaa rajatta.

Hintaindeksi

Indeksi, jonka mukaan lasketaan eri pituisten spottien sekuntihinta eli edelleen eri pituisten spottien hinnat. Mitä lyhyempi spotti, sitä korkeampi sekuntihinta.

Impact

Kampanjan bruttotavoittavuus tuhansina kontakteina.

Katko

Lähetyksen osa, joka on varattu mainosten esittämiselle.

Kohderyhmä

Väestöryhmä, jonkin tekijän kuten esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan.

KRT

Kansallinen Radiotutkimus

Kuunteluosuus(%)

Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelun suhteellinen osuus kaikesta kohderyhmän radionkuunteluun käyttämästä ajasta. Koko radionkuuntelu kyseisessä kohderyhmässä on siis 100%.

Kuuntelupäiväkirja

KRT:n käytössä oleva tutkimuslomake.

Kuunteluvartti

Lyhin KRT:ssä mitattu ajanjakso.

Minuutit kaikista

Radioaseman/-asemaryhmän kuunteluun käytetty aika keskimäärin koko kohderyhmän väestön kesken. Luku lasketaan kaikista henkilöistä, ei vain kuuntelijoista (vrt. minuutit tavoitetuista).

Minuutit tavoitetuista

Radioaseman/-asemaryhmän tavoittaman kuuntelijan kuunteluun käyttämä aika keskimäärin. Laskentaan ei ole otettu mukaan ei-kuuntelijoita.

Näyte

Katso otos.

Nettotavoittavuus

Kanavan, ohjelman, kampanjan tms. tavoittamien ihmisten lukumäärä. Kukin henkilö lasketaan mukaan vain kerran. Katso tavoittavuus.

OTH

Opportunity To Hear. Kampanjan keskimääräinen toisto, eli kuinka monta kampanjaan kuuluvaa mainosta kuulija on keskimäärin kuullut. Lasketaan vain kampanjan tavoittamien henkilöiden kesken (=Average Frequency)

Otos

Joukko ihmisiä, jotka on poimittu edustamaan koko perusjoukkoa. KRT:ssä tämä tarkoittaa sitä, että satunnaisesti poimitaan iän ja sukupuolen mukaan alueittain yli 9-vuotiaita suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä edustamaan ko. suomalaisia. Käytännössä tällä tarkoitetaan päiväkirjan palauttaneiden ihmisten määrää (Sample).

Painokerroin

Kullekin otoshenkilölle ja siten kullekin kuuntelutapahtumalle laskettu väestömääräinen edustavuuskerroin. Painokerroin lasketaan KRT:ssä iän ja sukupuolen mukaan alueittain. Painokerroin oikaisee näytettä ja samalla mahdollistaa eri tunnuslukujen ilmoittamisen kuulijamääräisinä yleensä tuhansina kuulijoina.

Päiväkirja

KRT:ssä käytössä oleva tutkimuslomake.

Päivätavoittavuus

Vähintään vartin kuunnelleiden ihmisten määrä keskimääräisenä päivänä (keskiarvo ma – su –päiväkohtaisista kuulijamääristä (Daily reach).

Peitto

Toisinaan käytetty korvaamaan sanaa tavoittavuus. Käytetään kuitenkin myös kuvaamaan teknistä lähetyspeittoa.

PPM

Sähköistä ääntä tunnistavaa mittaria tarkoittava sana (Personal Portable Meter)

Prime Time

Lähetyksen kuuntelun "huippuaika" eli kellonaikaväli, jolloin radion kuuntelijoita yleisesti ottaen eniten. Yleensä ”prime time”:lla tarkoitetaan klo 6 – 18 välistä aikaa.

Profiili (%)

Radioaseman/-asemaryhmän kuuntelijaprofiili prosenttiosuuksina kohderyhmittäin ko. ryhmän sisällä.

RadioMedia

Suomen yksityisiä radioita edustava yhtiö. On yksi KRT:n tilaajista.

Radiomittari

Sähköinen henkilökohtainen kannettava mittari, joka tunnistaa kuultavissa olevan radiolähetyksen.

Rate card

Hinnasto, jossa on 30 sekunnin pituisen spotin hinta aikablokeittain kultakin kanavalta.

Rating

Englanninkielinen yleisilmaisu kuuntelija-/katselijaluvuille.

RBP

Kampanjan suunnittelu- ja optimointiohjelmisto (Reach Based Planning). Telmar Ltd:n ohjelmisto.

Reach

Katso tavoittavuus

Spotti

Yksittäinen ”ulos ajettu” mainos tai tietty toteutettu mainos.

Survey Time

Ristiintaulukointiohjelmisto, jolla radiokanava voi tehdä analyysiä radionkuunteluaineistostaan. Telmar Ltd:n ohjelmisto.

Sweep

Englanninkielinen (USA) termi kuvaamaan tutkimusviikkoja.

Target Group

Kohderyhmä

Tavoittavuus

Radioasemaa/-asemaryhmää vähintään 15 minuuttia kuunnelleiden eri ihmisten lukumäärä tuhansina tai prosenttiosuutena alueen kohderyhmän väestöstä. Kampanjan tunnuslukuna tarkoittaa vähintään yhden mainoksen kuulleiden henkilöiden määrää.

Telmar

Telmar Ltd. on kansainvälinen ohjelmistoalan yritys, joka tekee ohjelmistoja mediatutkimusten tarpeisiin sekä kehittää erilaisia algoritmeja näitä varten. Suomessa käytössä on ohjelmistot: Audio Planner, RBP, TNT Crosstab ja SurveyTime.

TNT

TNT Crosstab. Ristiintaulukointiohjelmisto, jolla radiokanava voi tehdä analyysiä radionkuunteluaineistostaan. Telmar Ltd:n ohjelmisto.

Toisto

Keskimääräinen toisto = OTH = Average Frequency.

Toistojakauma

Frequency Distribution, peittojakauma. Kohderyhmän jakauma kampanjan mainoksen kuulemiskertojen mukaan. Jakaumassa ilmoitetaan kuulijamäärät tuhansina ja prosentteina kohderyhmässä sen mukaan montako kertaa mainos on kuultu tai montako kertaa mainos on vähintään kuultu.

TRP

Target Rating Point. Kohderyhmän bruttotavoittavuus ilmaistuna mainosten tavoittavuusprosenttien summana. Voi kasvaa rajatta.

Tutkimusviikko

KRT:n 7 päivän mittainen tutkimusjakso.

Väestöestimaatti

Väestötilaston mukainen väestömäärä eri kohderyhmille.

Viikkotavoittavuus

Vähintään vartin kuunnelleiden ihmisten määrä viikon aikana (Weekly reach).

Yleisradio Oy

Meidän suomalaisten omistama oma julkisen palvelun tehtävää toteuttava radio- ja tv-yhtiö. Yleisradiolla on useita radiokanavia ja tv-kanavia. Noin puolet kaikesta radio- ja tv-kulutuksesta on Yleisradion kanavien käyttöä. Tunnetuimmat radiokanavat ovat Yle1, YleX, YLE Radio Suomi ja sen maakuntaradiot sekä Yle Puhe.